pierwsze miejsce
 wyróżnienia


PROJEKT KONCEPCYJNY
BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 2


IDEA

Projekt BUDYNKU WIELOFUNKCYJNEGO PRZY UL. PUŁAWSKIEJ 2 jest sumą przemyśleń wynikających z wnikliwych analiz elementów mających wpływ na zewnętrzne postrzeganie budynku jak i cel jakiemu budynek ma służyć – zapewnienie integralnego działania różnych funkcji budynku przy szczegółowym uwzględnieniu oczekiwań klienta.

Z uwagi na to, iż budynek wysokościowy zawsze jest dużym wydarzeniem w skali całego miasta nasze analizy dotyczyły postrzegania go w szerokim kontekście z dalekich widoków jak i również w odniesieniu najbliższego otoczenia, w którym to rejonie opisywany budynek jest zlokalizowany.

W analizach jego sylwetki wzięto pod szczególna uwagę fakt zamykania przez budynek perspektywy ul. Puławskiej jak również najbliższe sąsiedztwo – postrzeganie go z placu Unii Lubelskiej.

Założonym celem było wpisanie bryły budynku w sylwetkę miasta oraz wyjątkowy kontekst zarówno ze względu na walory historyczne jak i pejzażowe tego fragmentu miasta. Wielowątkowa gradacja skali podziałów oraz detalu, jest pochodną analizy odbioru budynku z wielu perspektyw i różnego dystansu w kontekście najbliższego sąsiedztwa. Równie ważnym było rozstrzygnięcie założeń dotyczących ‘’podstawy’’ budynku. Z uwagi na fakt dysponowania stosunkowo dużą działką,
  • położoną pomiędzy trzema ulicami o różnym charakterze,
  • będącej na styku placu Unii Lubelskiej - placu o wielkiej wartości historycznej jak i pełniącego istotną role komunikacyjną dla tego rejonu miasta, łączącego siedem ulic,
  • zlokalizowaną na zamknięciu – osi ul. Puławskiej – jednej z ważniejszych arterii miasta, gdzie na odcinku pomiędzy działką pod inwestycję a ul. Rakowiecką planowany jest w przyszłości Plac Puławski.

W naszych rozważaniach uwzględnialiśmy także charakter zabudowy najbliższego sąsiedztwa
  • skalę, podziały, stylistykę budynków powstałych na początku ubiegłego wieku. Staraliśmy się wyodrębnić z nich cechy ponadczasowe i poddać je współczesnej interpretacji.

W efekcie wszystkich tych rozważań, nie zapominając o podstawowym podziale funkcjonalnym i życzeniach klienta ustaliliśmy kilka podstawowych założeń do realizacji.
  • podział kwartału na trzy budynki i wytworzenie w ten sposób wewnętrznych ulic – zmniejszenie skali zabudowy
  • połączenie wewnętrznymi ulicami punktów pomiędzy którymi spodziewany jest największy przepływ ludzi – tj, placu Unii Lubelskiej i przyszłego placu Puławskiego oraz placu Unii Lubelskiej i skrzyżowania ul. Waryńskiego z ul. Batorego. Działanie to sprzyja lepszej komercjalizacji części handlowo-usługowej.
  • wyniesienie głównego hallu – placu biurowego na poziom drugiego piętra, ze wspólnym wejściem od strony ul. Puławskiej. Rozwiązanie to zapewnia równość postrzegania przestrzeni biurowych, zapewnia niezależne od części handlowej wejście, a zewnętrzna lokalizacja wejścia od nieobciążonego komunikacyjnie odcinka ul. Puławskiej umożliwia zorganizowanie podjazdu.

Myśląc o przeznaczeniu budynku, jego standardzie, prestiżowej lokalizacji, o oczekiwaniach klienta oraz jego przyszłych użytkownikach poszukiwaliśmy rozwiązań uniwersalnych mogących sprostać różnym wymogom oraz ponad standardowych wyróżników.

Poszukując dla naszego zespołu charakteru i formy przyjęliśmy kilka założeń w naszej opinii charakterystycznych dla budynków wielkomiejskich, ekskluzywnych, ponadczasowych dalekiej od chłodnych form biurowców i bezosobowej formy architektury galerii handlowych. Zwróciliśmy się w stronę budynków wieżowych projektowanych w okresie międzywojennym, w szczególności w Nowym Yorku i Chicago. Budynki te do dziś kojarzą się z solidnością i szczegółowo dopracowanym detalem.

Stąd też podział fasady, na dwu kondygnacyjną cześć przyziemia, z pełnymi fragmentami ścian pokrytych polerowanym czarnym granitem z frezowanym rzeźbiarskim wzorem powstałym z multiplikacji znaku graficznego symbolizującego budynek. Pomiędzy pełnymi fragmentami jak i w nich wykadrowano witryny sklepów. Na fragmentach od strony placu Unii Lubelskiej, placu Puławskiego oraz w strefie wejścia do części biurowej witryny sklepów wycofano tworząc podcienie.

Dla biurowej części zespołu poszukiwaliśmy rozwiązania jednolitego w charakterze, a zarazem dającego możliwość wprowadzenia dyskretnego elementu charakterystycznego dla poszczególnych budynków, ich wyróżnionych fragmentów jak i części wysokościowej. Z uwagi na przyjętą ze względów funkcjonalnych modularność powierzchni biurowej przyjęliśmy naprzemienny układ okien – szersze okno nieotwieralne i wąskie okno z możliwością otwarcia co zapewnia możliwości otwierania okien oraz właściwe parametry naświetlenia powierzchni biurowej przy dowolnej jej konfiguracji . Ze względu na wysokość okien w pełnej wysokości kondygnacji dla okien otwieranych zastosowano balustradę zabezpieczająca.

Balustrada z wyciętym znakiem graficznym, jak w części przyziemia, wykonana będzie z różnych metali dla poszczególnych budynków ( ze stali nierdzewnej, blachy antracytowo - tytanowej i blachy miedzianej ). Dla części wieżowej identyczny rytm układu okien został zewnętrznie zwiększony do wysokości dwóch kondygnacji. Analizując atrakcyjność otwarć widokowych z wnętrza budynku w wąskich elewacjach od strony placu Unii Lubelskiej jak i od placu Puławskiego - na zamknięciu osi ul. Puławskiej powiększono szerokość okien. W elewacjach wewnętrznych zastosowano analogiczny układ i rytm okien, a jedynie we fragmentach przeciwległych do części wieżowej zastosowano szklane wykusze zwiększające dostęp światła dziennego.

Poprzez tego typu nieznaczne różnice uzyskaliśmy efekt spójności i odmienności zarazem.

Zaproponowany budynek stanowi wyraźny, współczesny akcent, jednocześnie harmonijnie wpisując się w miejsce, zarówno w szerokim kontekście miasta jak i w kontekście najbliższego otoczenia naznaczonego śladami historii rejonu pl. Unii Lubelskiej, tworzy nową wartość.

Przedstawiona koncepcja w spełnia warunki określone w Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.