Polityka prywatności Juvenes Projekt

POLITYKA PRYWATNOŚCI JUVENES – PROJEKT SP. Z O.O. 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane jako „RODO”), chcielibyśmy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest JUVENES – PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. KS. Ignacego Kłopotowskiego, nr 22 (03-717 Warszawa), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000353417, NIP:1132796309, tel.: +48 22 698 50 70, adres e-mail: sekretariat@juvenes.com.pl(dalej: „Administrator”);

 2. U Administratora powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem następującego adresu email:
  rodo@bbidevelopment.pl.

 3. Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne

   do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

 4. Co do zasady większość danych osobowych podają nam Państwo sami. Państwa dane możemy także otrzymać od spółek powiązanych z Administratorem osobowo lub kapitałowo.

 5. W zależności od poniżej wskazanego celu oraz podstawy prawnej zbierania i przetwarzania danych osobowych, Administrator może zbierać i przetwarzać m.in. następujące Państwa dane:

  1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, NIP, numer dowodu osobistego;

  2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail, identyfikator/nick na portalu społecznościowym;

  3. dane zbierane i przetwarzane na potrzeby zawarcia i wykonania umów takich jak umowa o dzieło, zlecenie, o współpracy, w tym umowa o prace projektowe, prowadzenie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót, o roboty budowlane, umowa o zarządzanie projektem, oraz innych umów przedwstępnych i przyrzeczonych nabycia nieruchomości lokalowych i związanych z nimi praw, w tym między innymi numery rachunków bankowych, zaświadczenia instytucji finansowych dot. zdolności kredytowej, informacje o stanie rozliczeń ww. umów.

 6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie udzielonej przez Państwa zgody. Gdyby chcieli Państwo skorzystać ze swoich uprawnień, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych lub bezpośrednio z Administratorem, zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi powyżej oraz w sposób szczegółowo wskazany w ust. 7 Polityki prywatności. Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

 7. Wniosek dotyczący realizacji Państwa praw można złożyć:

  1. za pomocą poczty elektronicznej: rodo@bbidevelopment.pl.

  2. listownie: JUVENES – PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. KS. Ignacego Kłopotowskiego, nr 22 (03-717 Warszawa), z dopiskiem „RODO”.

  3. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek – zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

  4. Wniosek można złożyć osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (z uwagi na bezpieczeństwo danych Administrator zachęca do posługiwania się pełnomocnictwem w formie poświadczonej przez notariusza lub upoważnionego pełnomocnika profesjonalnego (adwokat/ radca prawny).

  5. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu Administrator poinformuje o powodach opóźnienia.

  6. Odpowiedź udzielana jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano odpowiedzi drogą elektroniczną.

 8. Poniżej przedstawiamy cel, podstawę prawną oraz okres przetwarzania Państwa danych osobowych

  Cel przetwarzania Państwa danych

  Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych

  Okres przetwarzania Państwa danych 

  Wykonanie łączącej nas z Państwem umowy, realizacja Państwa próśb w związku z obsługą transakcji, czynności zmierzające do zawarcia z Państwem umowy

  Przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  Okres niezbędny do realizacji tej umowy, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych

  Spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z prawa UE lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędów skarbowych, KNF)

  Przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO

  Okres przechowywania tych danych do czasu wygaśnięcia obowiązków ich przechowywania wynikających z przepisów prawa

  Wysyłanie informacji handlowych oraz informacji o organizowanych przez Administratora promocjach, wydarzeniach, o realizowanych inwestycjach, aktualnościach dot. spółek z grupy Administratora, za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości sms, portalu społecznościowego

  Przepis art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO

  prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

  Okres niezbędny do osiągnięcia celu, lecz nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu lub jeśli wyrażali Państwo zgodę marketingową – do czasu wycofania tej zgody

  W przypadku kandydatów do pracy u Administratora – przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Państwo aplikują 

  Przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 221 Kodeksu pracy, art.– przetwarzanie danych jest także niezbędne do zawarcia umowy – podstawą przetwarzania jest zatem przepis art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa – podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, czyli przepis art. 6 ust. 1 lit. a RODO

  Okres niezbędny do zakończenia toczącego się procesu rekrutacyjnego

  Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności 

  Przepis art. 6 ust. 1 lit. f RODO

  prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora

  Okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa; w przypadku wszczęcia postępowań mających na celu dochodzenie roszczeń, Państwa dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia tych postępowań

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

  Przepis art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisem art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a także innymi przepisami szczególnymi z zakresu rachunkowości

  Okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa

 9. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania przez Administratora umowy. Wyrażenie przez Państwa zgody marketingowej odbywa się na zasadzie dobrowolności, co oznacza, że odmowa jej udzielenia nie uniemożliwia skorzystania z naszych usług. Mają Państwo prawo do odwołania wyrażonej Administratorowi zgody marketingowej w dowolnej chwili poprzez wysłanie informacji o odwołaniu zgody na adres rodo@bbidevelopment.pl lub pocztą tradycyjną na powyżej podany adres JUVENES – PROJEKT Sp. z o.o.

 10. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby działające w ramach struktur Administratora oraz spółki z grupy BBI Development S.A. z siedzibą w Warszawie. Dostęp do Państwa danych osobowych będą mieli w szczególności członkowie organu zarządzającego, członkowie działu prawnego, działu sprzedaży, działu rachunkowości, działu finansowego, działu marketingu, działu zarządzania aktywami, działu zarządzania projektami tych podmiotów, Sekretariatu. W przypadku, gdy są Państwo naszymi Klientami dostęp do Państwa danych mogą mieć także banki, notariusze, wspólnoty mieszkaniowe reprezentowane przez powołane przez nie organy, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, telekomunikacyjne, badania satysfakcji, zarządzania (administrowania) nieruchomościami, usługi w zakresie realizacji inwestycji i wykończenia poszczególnych lokali, usługi w zakresie napraw w ramach gwarancji lub rękojmi, którym Administrator powierzył lub może powierzyć przetwarzanie danych osobowych.

 1. Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych.

 2. Administrator nie będzie stosować wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 3. Administrator będzie dokonywał regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i w przypadku gdy będzie to niezbędne ze względu m.in. na nowe przepisy prawa, będzie dokonywał stosownych aktualizacji.