Usługi inżynierskie

Zatrudnieni w firmie inżynierowie wykorzystują doświadczenie zdobyte na wielu prestiżowych budowach w Polsce i poza granicami kraju. Nasi fachowcy dysponują dyplomami uznania prestiżowych instytucji i uprawnieniami w zakresie inwestycji o charakterze specjalnym. Zapewniamy sprawną koordynację naszych kadr inżynierskich we współpracy z projektantami i innymi służbami inwestorskimi.

Współpracując ze sprawdzonymi kooperantami oraz wiodącymi ośrodkami naukowymi w branży budowlanej biuro gwarantuje usługi inżynierskie na najwyższym poziomie:
 • obsługę geodezyjną w zakresie dostosowanym do specyfiki Inwestycji, m.in. opracowanie map numerycznych, monitoring geodezyjny obiektów, tyczenia i bieżący nadzór geodezyjny,
 • zapewnienie innych specjalistycznych usług inżynierskich, jak opracowania geo- i hydrotechniczne, inwentaryzacje i zabezpieczanie obiektów zagrożonych w toku prac ziemnych,
 • analiza zagadnień ochrony przeciwpożarowej, ochrony przed hałasem, ochrony środowiska etc.
 • pomiary systemów elektrycznych i energetycznych, wydajności wentylacji, regulacja systemów hydraulicznych etc.
 • rozruchy skomplikowanych systemów automatyki, w tym automatyki przeciwpożarowej i systemów bezpieczeństwa,
 • analiza i rozwiązywanie problemów technicznych w budynkach w trakcie eksploatacji,
 • rozruchy skomplikowanych systemów automatyki, w tym automatyki przeciwpożarowej i systemów bezpieczeństwa,
 • analiza i rozwiązywanie problemów technicznych w budynkach w trakcie eksploatacji.
Nadzór inwestorski
 • nadzory techniczne w branżach budowlanej, sanitarnej, elektrycznej,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów i materiałów budowlanych,
 • bieżąca kontrola zaawansowania rzeczowego i finansowego inwestycji,
 • prowadzenie procedury odbioru końcowego do przekazania funkcjonującego obiektu zarządcy,
 • nadzór w okresie gwarancji i rękojmi, egzekwowanie napraw gwarancyjnych.
Biuro inżynierskie
 • optymalizacja kosztów inwestycji poprzez analizę rozwiązań projektowych i wykonawczych,
 • sporządzanie i weryfikacja kosztorysów,
 • opracowanie i kontrola harmonogramów dyrektywnych i szczegółowych,
 • przygotowanie i weryfikacja projektów zagospodarowania placu budowy,
 • opinie i ekspertyzy w zakresie problemów technicznych i prawnych, powstających w procesie budowy i eksploatacji,
 • kompleksowa obsługa geodezyjna.